1.- INLEIDING

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn fundamentele waarden voor de ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LLEIDA, en daarom en om naleving te garanderen van het nieuwe Algemene Europese Verordering Gegevensbescherming hebben we ons privacybeleid bijgewerkt.

Deze nieuwe regelgeving heeft geen invloed op de huidige contractuele en/of commerciële relatie of op de verwerking van de persoonlijke gegevens die u ons in voorkomende gevallen heeft verstrekt. Wij hebben echter de manier waarop wij de informatie over ons beleid aan u verstrekken verbeterd, zodat het gemakkelijker is te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, met wie deze gegevens worden gedeeld, hoe lang wij ze kunnen bewaren en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking ervan.

We garanderen u dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en dat u zich op ieder gewenst moment kunt uitschrijven van onze commerciële en informatieve berichtgeving.Dit kan via een e-mail aan info@campingsdelleida.com of op dezelfde wijze waarop onze communicaties u bereiken.


2.- IDENTITEIT VAN DE NAAMHOUDER VAN DE WEBSITE

Deze Website is eigendom van: ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’EMPRESARIS DE CÀMPING I CIUTATS DE VACANCES DE LLEIDA I PROVÍNCIA met fiscaal identificatienummer nr. G25020033, gevestigd te AV. DEL SEGRE, 7, ALTELL P 25007 Lleida (LLEIDA) en ingeschreven bij het Ministerie van Arbeid van Catalonië, Delegatie van het Grondgebied Lleida, afdeling Individuele Betrekkingen. Neem voor vragen of suggesties contact met ons op via e-mail: info@campingsdelleida.com,telefoon: 973 24 88 58, fax: 973 18 40 40

Deze website wordt exclusief beheerd onder de regelgeving die van toepassing is in Spanje, en gebruikers in en buiten Spanje zijn tijdens hun gebruik van deze website hieraan tevens onderworpen.

De toegang tot onze website door de GEBRUIKER is gratis en deze dient voor het gebruik de op het moment van toegang geldende ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN te hebben gelezen, en geheel, uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te hebben geaccepteerd. Wij vragen u deze zorgvuldig te lezen. Op het moment dat de GEBRUIKER ons portaal, de inhoud ervan of de diensten gebruikt, accepteert hij/zij de algemene gebruiksvoorwaarden en onderwerpt zich eraan. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de actuele gebruiksvoorwaarden, dient hij/zij dit portaal niet te gebruiken en er geen transacties op uit te voeren.

Wij kunnen op elk gewenst moment de presentatie en configuratie van onze website veranderen, diensten uitbreiden of reduceren, of de website of de diensten en inhoud zelfs verwijderen, op unilaterale wijze en zonder voorafgaande berichtgeving.


3.- INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle inhoud, tekst, afbeeldingen, merken en broncodes vallen onder ons eigendom of die van derden aan wie de rechten tot exploitatie zijn toegekend, en zijn beschermd door middel van de intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De gebruiker heeft enkel recht op het privégebruik hiervan, zonder winstbejag, en heeft expliciete toestemming nodig voor het wijzigen, reproduceren, exploiteren, distribueren en het uitvoeren van alle rechten die toebehoren aan de eigenaar.


4.- TOEGANGSVOORWAARDEN

De toegang tot onze website is gratis en het is niet nodig u vooraf aan te melden of te registreren.
Het versturen van persoonlijke gegevens impliceert de uitdrukkelijke acceptatie door de GEBRUIKER van ons privacybeleid.
De gebruiker dient zich toegang te verschaffen tot onze website volgens het beginsel van goede trouw, de normen van openbare orde en deze algemene gebruiksvoorwaarden. De toegang tot onze website gebeurt onder eigen en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker, die aansprakelijk wordt gehouden in geval van schade en benadeling aan derden of onszelf.

Daar het onmogelijk voor ons is controle te hebben over de informatie, inhoud en diensten van andere websites waartoe u toegang kunt krijgen via de links die op onze website tot uw beschikking staan, zijn wij niet aansprakelijk voor en nadelige gevolgen, wan welke aard ook, die veroorzaakt zouden kunnen worden door het gebruik van de gebruiker van deze websites die niet tot onze onderneming behoren.


5.- PRIVACYBELEID

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn fundamentele waarden voor de ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LLEIDA, en als gevolg daarvan aanvaarden wij de verplichting de privacy van de gebruiker te allen tijde te bewaren en verzamelen wij geen gegevens die niet noodzakelijk zijn. Hieronder verstrekken we alle benodigde informatie over ons privacybeleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en verduidelijken wij:

• Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
• Met welk doel wij de gegevens verzamelen.
• Wat de rechtvaardiging is voor de verwerking van de gegevens.
• Hoelang wij uw gegevens bewaren.
• Met wie wij uw gegevens delen.
• Wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

VERANTWOORDELIJKE: zie gegevens in de introductie.
DOEL, RECHTVAARDIGING EN OPSLAG van de verzamelde gegevens die zijn verstuurd via:
E-mail.

• Doel: reageren op uwvraag om informatie en op verzoeken en beantwoorden van uw vragen of twijfels. In het geval wij uw curriculum vitae ontvangen, kunnen uw persoonlijke gegevens en CV worden opgenomen in onze databases voor deelname aan onze huidige en/of toekomstige selectieprocedures.
• Rechtvaardiging: het verkrijgen van toestemming van de gebruiker bij het vragen om informatie via het e-mailadres of het versturen van de CV.
• Opslag: totdat uw verzoek per e-mail is beantwoord en er geen nieuwe verwerking hoeft plaats te vinden. In het geval wij uw CV hebben ontvangen, kunnen wij uw gegevens maximaal 1 jaar bewaren voor toekomstige selectieprocedures.
Verplichting van het verstrekken van uw persoonlijke gegevens en de gevolgen ervan als u dit niet doet.
Voor het verstrekken van persoonlijke gegevens is een minimale leeftijd van 14 jaar vereist, of in voorkomende gevallen, het beschikken over voldoende juridische capaciteiten voor het aangaan van een contract.

De gevraagde persoonlijke gegevens zijn nodig om uw verzoeken te beheren, u aan te melden als gebruiker en/of u de door u verzochte diensten te kunnen verlenen.Als u ons deze gegevens niet verstrekt, kunnen wij u niet op de juiste wijze van dienst zijn en u niet de diensten verlenen waarom u heeft verzocht.

In elk geval behouden wij ons het recht voor te beslissen of wij wel of niet uw persoonlijke en andere gegevens opnemen in onze databases.

ONTVANGERS VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.
Uw gegevensworden vertrouwelijk behandeld en worden niet gedeeld met derden, tenzij hier een wettelijke verplichting toe bestaat.

RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.
Eenieder kan op elk gewenst moment zijn/haar toestemming intrekken, indien hij/zij deze zelf heeft gegeven voor de verwerking van zijn/haar gegevens. In geen geval is de intrekking van deze toestemming van invloed op de uitvoering van het registratiecontract of de voorafgaande relaties.

Op dezelfde wijze kunnen de volgende rechten worden uitgeoefend:
• Verzoeken om toegang tot uw persoonlijke gegevens of de rectificatie ervan wanneer deze niet correct zijn.
• Verzoeken om de verwijdering van de gegevens, onder andere wanneer deze niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor zij waren verzameld.
• Verzoeken om beperking van verwerking onder bepaalde omstandigheden.
• Verzoeken om bezwaarmaking tegen de verwerking van de persoonlijke gegevens om redenen die betrekking hebben op de specifieke situatie.
• Verzoeken om de gegevensoverdraagbaarheid in gevallen die voorzien zijn in de regelgeving.
Andere erkende en toepasselijke rechten.

Waar en hoe kunt u verzoeken om de uitoefening van uw rechten: Via een schriftelijk bericht via post of e-mail (vermeld in paragraaf 2), gericht aan de verantwoordelijke met als onderwerp “Persoonlijke gegevens”, waarbij aangegeven dient te worden welk recht u wilt uitoefenen en met betrekking tot welke persoonlijke gegevens.
In het geval van een meningsverschil met de onderneming met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u een klacht indienen bij het Spaanse Agentschap voor Gegevensbescherming (www.agpd.es).

VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.
Om uw persoonlijke gegevens te beschermen, garanderen we dat we alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om de door u verstrekte persoonlijke gegevens te beveiligen tegen wijzigingen, verlies en verwerking of ongeoorloofde toegang.

ACTUALISERING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.
Om uw persoonlijke gegevens geactualiseerd te houden, is het belangrijk dat u ons altijd informeert in geval van wijziging. Als dit niet gebeurt, zijn wij niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u met derdendeelt via de links die beschikbaar zijn op onze website.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd naar aanleiding van aanpassingen op onze website en wijzigingen die zich kunnen voordoen in de wet of regelgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens.Daarom is het aan te raden dit beleid iedere keer te lezen wanneer u uw persoonlijke gegevens via onze website verstrekt.


6.- VERANTWOORDELIJKHEDEN

Wij stellen deze website beschikbaar om de gebruiker een dienst van hoge kwaliteit aan te bieden door met maximale zorgvuldigheid de gebruikte technologische middelen toe te passen. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van virussen en andere elementen die op een of andere manier het informaticasysteem van de gebruiker schade kunnen toebrengen.

We garanderen niet dat de beschikbaarheid van de diensten continu en ononderbroken is.
Het is de GEBRUIKER verboden activiteiten op onze website te ondernemen die een excessieve overbelasting van het functioneren van onze informaticasystemenveroorzaken of het introduceren van een virus, het installeren van robots of programma’s die het normale functioneren van onze website verstoren of uiteindelijk schade kunnen toebrengen aan onze informaticasystemen.

De GEBRUIKER aanvaardt alle verantwoordelijkheid die voortkomt uit het gebruik van onze Website.
De GEBRUIKER bevestigt alle informatie met betrekking tot de voorwaarden voor het gebruik van ons portaal te hebben begrepen en aanvaardt dat dezevoldoen om fouten hierin uit te sluiten en accepteert de voorwaarden daarmee volledig en uitdrukkelijk.


7.- GEBRUIK VAN COOKIES

Cookies zijn bestandjes met informatie die via de browser van de gebruiker worden verstuurd en opgeslagen op de harde schijf van zijn/haar computer wanneer hij/zij een website opent. Cookies kunnen worden gebruikt om gegevens van de gebruiker te verzamelen en te bewaren terwijl hij/zij verbonden is om te voldoen aan zijn/haar verzoeken, deze worden meestal niet bewaard (sessiecookies), of om de gegevens van de gebruiker te bewaren voor een ander soort dienst in de toekomst, deze kunnen een onbepaalde tijd worden bewaard (permanente cookies). Cookies kunnen eigen zijn of van derden.
Er bestaan verschillende soorten cookies:

• Technische cookies vergemakkelijken de navigatie van de gebruiker en het gebruik van verschillende opties of diensten die de website aanbiedt, zoals het identificeren voor de sessie, toegang tot bepaalde zones, vergemakkelijken van bestellingen, aankopen, invullen van formulieren, aanmeldingen, veiligheid, vergemakkelijken van functionaliteiten (video’s, sociale netwerken…).
• Personalisatiecookies geven de gebruiker toegang tot de diensten volgens zijn/haar voorkeuren (taal, browser, configuratie…).
• Analysecookies verstrekken anonieme analysegegevens over het gedrag van de gebruikers van de website, meten de activiteit van de gebruiker en maken navigatieprofielen aan met als doel de website te verbeteren.
• Reclamecookies helpen bij het beheer van reclameruimte op de website.
• Gepersonaliseerde reclamecookies zorgen ervoor dat het beheer van de reclameruimtes op de website wordt aangepast aan het gedragsprofiel en navigatiegewoonten van de gebruiker en dat de reclame die in de browser wordt getoond gepersonaliseerd is.

ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LLEIDA gebruikt technische cookies, gepersonaliseerde cookies en analysecookies, eigen en van derden, die in geen enkel geval persoonlijke gegevens verwerken, maar die de navigatiegewoonten opslaan voor statistische doeleinden.

Hierom en overeenkomstig artikel 22 van de Wet inzake diensten van de informatiemaatschappij hebben we om uw instemming gevraagd voor het gebruik hiervan.

Desondanks informeren we u dat u deze cookies kunt activeren en uitschakelen volgens de instructies van uw internetbrowser:

• Chrome: Instellingen ⇨ Geavanceerde opties ⇨ Privacy en beveiliging ⇨Site-instellingen.
• Firefox: Menu ⇨ Opties ⇨ Privacy en beveiliging ⇨ Geschiedenis ⇨ Persoonlijke instellingen.
• Internet Explorer: Menu ⇨ Internetopties ⇨ Privacy ⇨ Instellingen.
• Safari: Voorkeuren ⇨ Beveiliging.
• Opera: Menu ⇨ Voorkeuren ⇨ Voorkeuren bewerken ⇨ Cookies
• Edge: Instellingen ⇨ Geavanceerde instellingen ⇨ Privacy en diensten ⇨ Cookies
Ga voor meer informatie naar de help-functie van de browser of de supportpagina’s:
• Chrome: support.google.com
• Firefox: support.mozilla.org
• Internet Explorer: windows.microsoft.com
• Safari: http://www.apple.com
• Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
• Edge: https://privacy.microsoft.com/es-es/windows-10-microsoft-edge-and-privacy